2GEG

Theoretical model of human CYP21 (cytochrome p450, 21-hydroxylase) based on rabbit CYP2C5.THEORETICAL MODEL OF HUMAN CYP21 (CYTOCHROME P450, 21-HYDROXYLASE) BASED ON RABBIT CYP2C5.