1P2W

somatostatin [Homo sapiens]somatostatin [Homo sapiens]