1OTG

5-CARBOXYMETHYL-2-HYDROXYMUCONATE ISOMERASE

Help