1QBD

HEXOSAMINIDASE BETA CHAIN, GLYCOSYL HYDROLASE FAMILY 20, TITLE 2 THEORETICAL MODEL

    • Deposition Author(s): Z.DAUTER, A.OPPENHEIM, A.PERRAKIS, I.TEWS, C.VORGIAS, K.WILSON