P03732


Tail tube terminator protein - Escherichia phage lambda

Help